Hvad SDQ?

SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) er et kort standardiseret spørgeskema, der giver mulighed for systematisk at vurdere børn og unges psykiske trivsel og funktion. Det er gennemtestet på verdensplan og oversat til over 70 forskellige sprog og dialekter.
SDQ blev udviklet i England af Robert Goodman i slutningen af 1990’erne og blev oversat til dansk i 2002.
Herhjemme har blandt andet Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (der tidligere hed Socialforskningsinstituttet) igennem en længere årrække anvendt SDQ i deres undersøgelser.
Skemaet anvendes i nu i stigende grad også i praksis, især i forbindelse med løsning af kommunale opgaver på børn- og unge-området.

Belysning af både styrkesider og vanskeligheder
SDQ indeholder 26 – 33 spørgsmål og kan udfyldes på få minutter af forældre, lærere/pædagoger og ældre børn selv. En  grundstamme på 25 spørgsmål suppleres af yderligere spørgsmål, hvis svarpersonen vurderer, at det samlet set er tale om vanskeligheder. Skemaet fokuserer både på problematisk og positiv adfærd og er derfor bedre accepteret af svarpersonerne end andre lignende spørgeskemaer. SDQ har samtidigt vist sig anvendeligt i mange forskellige sammenhænge – både til store epidemiologiske undersøgelser, i klinisk praksis og i kommunalt regi.

De 25 gennemgående spørgsmål er formulerede som udsagn, hvor svarpersonen så kan vælge at svare ”passer ikke”, ”passer delvis” eller ”passer godt”. Der fokuseres på fem temaer, der hver belyses af fem spørgsmål:

  • Følelsesmæssige symptomer
  • Adfærdsmæssige symptomer
  • Hyperaktivitet/opmærksomhedsvanskeligheder
  • Vanskeligheder i forhold til jævnaldrende
  • Sociale styrkesider

Fokus på trivsel og funktion i hverdagen
Selv om antallet af forskellige tegn på vanskeligheder selvfølgelig siger noget om disses omfang, er det dog kun indirekte. Alvorlige vanskeligheder kan godt manifestere sig via nogle få symptomer, der til gengæld er så meget desto mere udtalte. Derfor bliver svarpersonen efter at have besvaret de 25 spørgsmål bedt om at tage stilling til, om der samlet set er vanskeligheder. Og i bekræftende fald i hvilket omfang disse påvirker trivsel og funktion i forskellige sammenhænge.

Brugervenligt spørgeskema målrettet forskellige aldersgrupper og informanter
SDQ udgøres af et sæt spørgsmål, der indholdsmæssigt er identiske uanset aldersgruppe og svarperson. For at sikre at ordlyden i skemaet opleves relevant, er det dog nødvendigt at have adgang til flere versioner. målrettet småbørn, skolebørn og unge. SDQ findes samtidigt i udgaver til forskellige typer af svarpersoner. Dette omtales nærmere under Brugervejledning for SDQ.

SDQ kan også bruges som redskab til systematisk opfølgning
Der er udviklet en række SDQ opfølgningsskemaer, der kan anvendes til løbende evaluering af forskellige behandlingstiltag. Opfølgningsskemaerne omfatter foruden de 25 grundlæggende spørgsmål og spørgsmålene om trivsel og funktion også to ekstra spørgsmål, der handler om den oplevede effekt af en indsats. Opfølgningsskemaerne fokuserer desuden på en tidsramme på 1 måned i modsætning til de seks måneder i standardskemaerne.

SDQ er vel-valideret videnskabeligt
En lang række række studier fra hele verden har dokumenteret SDQ’s solide egenskaber som et førsteklasses værktøj, når det handler om en let gennemførlig vurdering af børns og unges psykiske trivsel og funktion. (Goodman et al. 2010; Achenbach et al. 2008; Goodman and Goodman 2009; Goodman 1997, 1999; Goodman et al. 2000; Goodman and Scott 1999; Klasen et al. 2000; Mullick and Goodman 2001).