Hvad er SDQ?

SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) er et kort spørgeskema, der giver mulighed for at vurdere børn og unges psykiske trivsel og funktion. Det er gennemtestet på verdensplan og oversat til over 70 forskellige sprog og dialekter.
SDQ blev udviklet i England af Robert Goodman i slutningen af 1990’erne og blev oversat til dansk i 2002 med en opdatering i 2014. Ækvivalente skemaer kan besvares af forældre og af lærere/pædagoger. Desuden findes en version til selvbesvarelse, der kan bruges fra 11 års alderen og op.

Herhjemme har SDQ vist sig at være et velegnet og let anvendeligt værktøj i en række forskellige sammenhænge – både i det individuelle arbejde med udsatte børn og unge som evalueringsredskab i forhold til  forskellige indsatser. Det er fordi SDQ kan give et ret præcist indtryk af omfanget og karakteren af eventuelle vanskeligheder. Det er også erfaringen, at svarpersonerne helt overvejende oplever skemaet som relevant, afbalanceret og overskueligt.

Skemaet kan udfyldes på papir men bruges i stigende grad elektronisk.

Belysning af både styrkesider og vanskelighederSDQ indeholder 25 spørgsmål om tegn på såvel ressourcer som vanskeligheder set over de seneste 6 måneder. Dernæst bliver svarpersonen bedt om at vurdere, om der samlet set synes at være tale om dårlig trivsel og/eller nedsat funktion. I bekræftende fald spørges også om varighed og om, i hvilken grad der er problemer i forhold til familieliv, indlæring, venskaber og fritidsliv.

De første 25 spørgsmål er formulerede som udsagn, hvor svarpersonen så kan vælge at svare ”passer ikke”, ”passer delvis” eller ”passer godt”. Der fokuseres på fem temaer, der hver belyses af fem spørgsmål:

  • Følelsesmæssige symptomer
  • Adfærdsmæssige symptomer
  • Hyperaktivitet/opmærksomhedsvanskeligheder
  • Vanskeligheder i forhold til jævnaldrende
  • Sociale styrkesider

Fokus på trivsel og funktion i hverdagenSelv om antallet af forskellige udtryk for problemer selvfølgelig siger en del om disses omfang, er det dog kun indirekte. Alvorlige vanskeligheder kan godt manifestere sig ved forholdsvis få symptomer, der så til gengæld er så meget desto mere udtalte. Derfor bliver svarpersonen efter at have besvaret de ovennævnte 25 spørgsmål også spurgt om, hvorvidt der samlet set er tegn på vanskeligheder på et eller flere områder. Og i bekræftende fald i hvilket omfang disse påvirker trivsel og funktion i forskellige sammenhænge.

Brugervenligt spørgeskema målrettet forskellige aldersgrupper og informanterSDQ findes i en udgave til forældre, en udgave til lærere og pædagoger og en udgave til selvbesvarelse. Spørgsmålene er imdidlertid indholdsmæssigt identiske. For at sikre at ordlyden af spørgsmålene svarer til barnets eller den unges alder, er forældre- og lærer/pædagogudgaverne tilgængelige i versioner målrettet småbørn, førskolebørn, yngre skolebørn og unge.  Dette omtales nærmere under Brugervejledning for SDQ.

SDQ kan pege på behov for yderligere udredningHvis SDQ er besvaret af både forældre og lærer/pædagog og ingen af dem har forhøjet score for påvirkning af trivsel og funktion er der næppe tale om et barn eller en ung i alvorlige vanskeligheder.
Er der derimod forhøjet score for påvirkning af trivsel og funktion i en eller flere besvarelser vil det som regel være relevant at få barnets eller den unges situation yderligere belyst. Her kan man bruge de øvrige scores til at få nogle fingerpeg om, hvad der især skal fokuseres på. Dette omtales bl.a. i videopræsentationerne om de forskellige scores.

SDQ kan også bruges som redskab til systematisk opfølgningSDQ findes i en let modificeret udgave, der specifikt er målrettet evaluering af forskellige behandlingstiltag. Her er inkluderet to ekstra spørgsmål, der handler om den oplevede effekt af en indsats. Desuden fokuseres der kun på den seneste måned i stedet for det længere tidsrum på 6 måneder, som spørges til i de “almindelige” SDQ-skemaer.

SDQ er vel-valideret videnskabeligtEn lang række række studier fra hele verden har dokumenteret SDQ’s præcision og troværdighed, når det handler om en let gennemførlig vurdering af børns og unges psykiske trivsel og funktion.
Dette er nærmere beskrevet under Publikationer.