Beregning af scores på baggrund af SDQ-besvarelser:

På baggrund af svarene i SDQ kan der udregnes en række scores, der relaterer til moderne viden om børns og unges psykiske udvikling og funktion. Det vanskeliggør scoringen af SDQ, at spørgsmål med forskelligt fokus optræder i blandet rækkefølge. På den anden side er netop denne variation med til at øge svarenes troværdighed.

I alt kan der udregnes 7 forskellige scores. De fem første bygger hver på svarene på 5 spørgsmål om adfærden igennem de seneste 6 måneder:

  • Score for sociale styrkesider: Beskriver i hvilken grad barnet/den unge formår at udvise en hjælpsom og hensynsfuld adfærd i dagligdagen.
  • Score for følelsesmæssige symptomer: Beskriver omfanget af eventuelle symptomer svarende til angst, depressive tendenser og fysiske manifestationer af stress.
  • Score for adfærdsmæssige symptomer: Beskriver omfanget af eventuelle udadrettede, dysfunktionelle symptomer.
  • Score for hyperaktivitet/opmærksomhedsvanskeligheder:  Kan give et fingerpeg om eventuelle grundlæggende vanskeligheder på dette område.
  • Score for vanskeligheder i forhold til jævnaldrende: En høj score her sammen med en lav score for sociale styrkesider kan pege på svage basale sociale evner.
  • Samlet problemscore: Summen af ovenstående scores undtagen score for sociale styrkesider (hvor en høj score jo er positiv).
  • Score for påvirkning af trivsel og funktion: Baseres på nogle få sammenfattende og afsluttende spørgsmål. Disse handler dels om eventuel subjektiv påvirkning, dels om barnets eller den unges evne til at håndtere de udfordringer der forekommer i dagligdagens forskellige sammenhænge. Score for påvirkning af trivsel og funktion er den enkeltscore, der tydeligst og mest præcist afspejler omfanget af eventuelle vanskeligheder. Derfor er det den centrale score at fokusere på, både i forbindelse med afklaring og opfølgning.

Scoring i praksis

Anvendes en elektronisk platform bliver scoringen foretaget automatisk.

Især hvis der er tale om et mindre antal skemaer, kan det dog udmærket lade sig gøre at score svarene manuelt. Her kan man bruge: Skabelon for scoring af SDQ og Vejledning til scoring af SDQ.

En anden mulighed er at bruge det svenske website www.sdqwebb.se. Her kan svarene tastes ind i et svensk SDQ-skema, der jo er opbygget præcis som det danske. Der genereres så en kode, som man kan kopiere og sætte ind på http://sdqwebb.se/rapport/resultat/ og få beregnet de forskellige scores.

Andre sprog

Skemaer på mere end 70 andre sprog kan frit downloades fra http://www.sdqinfo.com/py/sdqinfo/b0.py

Alle skemaer er opstillet præcis på samme måde. Derfor er det faktisk ikke nødvendigt at kunne læse tekste for at score svarene manuelt. Har man adgang til en elektronisk version af SDQ på dansk, kan man også overføre svarene til denne og lade computeren udregne scores. Bemærk, at skemaer på arabisk er spejlvendte!

Normtal

En videnskabelig artikel med danske normtal på baggrund af bredt indsamlede besvarelser er indsendt til Danish Medical Journal med henblik på faglig vurdering og offentliggørelse. Indtil de bliver tilgængelige, kan man i praksis bruge: Foreløbige SDQ normer, okt. 17. De bygger på engelske data, men er kønsopdelte til forskel fra de normer man kan finde på http://www.sdqinfo.com/py/sdqinfo/c0.py ved at klikke på 2. eller 3. “dot”.
Mht. normer for de 2-4 årige er man dog henvist til de ikke-kønsopdelte tal, man kan finde via det angivne link.